Oui

White gold necklace with white diamonds, emerald and black enamel
 • Necklace
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold tennis bracelet with emerald, white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold tennis bracelet with white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
White gold necklace with white diamonds and black enamel
 • Necklace
 • Diamonds
White gold hoop earrings with white diamond baguettes and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold bangle bracelet with white diamond baguettes and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
 • Diamonds
White gold ring with white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold mismatched earrings with emeralds and white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold necklace with emeralds, cushion white diamond, trapezoid and baguette white diamonds and black enamel
 • Necklace
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold ring with asscher cut emerald, trapeze white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold necklace with white diamonds, emerald and black enamel
 • Necklace
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold earrings with white diamonds, emeralds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold bangle bracelet with white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
White gold bangle bracelet with emeralds, white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold bangle bracelet with rubies, white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
 • Rubies
White gold earrings with rubies, white diamond baguettes and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Sapphires
White gold earrings with emeralds, white diamond baguettes and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Sapphires
White gold earrings with blue sapphires, white diamond baguettes and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Diamonds
 • Sapphires
 • Sapphires
White gold pendant necklace with blue sapphire, white diamond baguettes and black enamel
 • Pendant
 • Diamonds
 • Sapphires
White gold pendant necklace with emerald, white diamond baguettes and black enamel
 • Pendant
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold pendant necklace with ruby, white diamond baguettes and black enamel
 • Pendant
 • Diamonds
 • Sapphires
White gold ring with rubies, white diamond baguettes and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Diamonds
 • Rubies
White gold ring with emeralds, white diamond baguettes and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold ring with blue sapphires, white diamond baguettes and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Diamonds
 • Sapphires
 • Sapphires
White gold hoop earrings with white diamond baguettes and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold stud earrings with illusion white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold ring with illusion white diamond and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold pendant necklace with illusion set white diamonds and black enamel
 • Pendant
 • Diamonds
White gold small earrings with illusion white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold ring with white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold hoop earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold ring with white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold pendant necklace with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold ring with pear shape white diamond and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold ring with trillion white diamond and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold ring with white diamond baguette and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold open ring with tapered white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold long pendant necklace with white diamonds and black enamel
 • Pendant
 • Diamonds
White gold earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold ring with white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold earrings with cushion cut white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold ring with cushion white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold bangle bracelet with cushion white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
White gold hoop earrings with cushion cut white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold bangle bracelet with white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
Yellow gold bangle bracelet with white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
White and yellow gold ring with oval white diamond, white diamond baguettes and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White and yellow gold earrings with oval emeralds, white diamond baguettes and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold ring with oval emerald, white diamond baguettes and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Emeralds
Yellow and white gold bangle bracelet with white diamond baguette and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
White gold bangle bracelet with white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
White and yellow gold bangle bracelet with white diamond baguette and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
White gold long necklace with white diamonds, emeralds and black enamel
 • Necklace
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold ring with white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold ring with white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold ring with emerald, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold ring with emerald, pink sapphire, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Emeralds
 • Sapphires
White gold earrings with pear shape white diamonds, emeralds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold earrings with emeralds, cushion cut white diamonds, half moon white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold ring with white baguette diamond, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold ring with emerald, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold ring with yellow diamond, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Diamonds
White gold bangle bracelet with white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
White gold bangle bracelet with white diamonds, emeralds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
White gold earrings with blue sapphires, white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Sapphires
White gold earrings with emeralds, white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold earrings with rubies, white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Rubies
White gold ring with rubies, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Rubies
White gold ring with emerald, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold ring with blue sapphire, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Sapphires
White gold stud earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold ring with white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
White gold stud earrings with white diamonds, emeralds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold bangle bracelet with white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
White gold bangle bracelet with emeralds, white diamonds and black enamel
 • Bracelet
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold earrings with emeralds, white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Emeralds
White gold earrings with white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
White gold earrings with blue sapphires, white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Sapphires
White gold bracelet with cushion blue sapphires, white diamond baguettes and blue enamel
 • Necklace
 • Diamonds
 • Sapphires
White gold ring with oval blue sapphire, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Sapphires
White gold earrings with oval blue sapphires, pear shape, round and trillion white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Diamonds
 • Sapphires
 • Sapphires
White gold ring with cushion blue sapphire, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Sapphires
 • Sapphires
White gold ring with rose cut blue sapphire, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Sapphires
 • Sapphires
White gold long necklace with cushion blue sapphire, white diamonds and black enamel
 • Necklace
 • Diamonds
 • Sapphires
 • Sapphires
White and ring with round blue sapphire, white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Sapphires
White gold ring with yellow diamond, rubies and trapeze white diamond and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Diamonds
 • Rubies
White gold earrings with cushion cut yellow diamonds, white diamonds and black enamel
 • Earrings
 • Diamonds
 • Diamonds
White gold ring with cushion yellow diamond, trillion white diamonds and black enamel
 • Ring
 • Diamonds
 • Diamonds
Register or Log In to save your favorite pieces in your private wishlist and be the first to receive our news & launches
Register